Bra att veta

Vi vill gärna hjälpa dig att få en bra reseupplevelse med oss. Om du inte får svar på dina frågor på vår hemsida är du alltid välkommen att ställa dina frågor till vårt Kundcenter eller direkt till föraren. Vår "bra att veta" ger dig kort information om tillgänglighet och vissa reseregler.
För fullständiga resevillkor läs mer här »

Goda råd för en trevlig bussresa

  • Visa tydligt att du vill åka med.
  • Ta fram Resekort, biljett eller betalkort medan du väntar.
  • Ska du betala för Barn/Ungdom tala om det för föraren.
  • Fortsätt in i bussen så att fler passagerare kan komma med.
  • Låt äldre och rörelsehindrade få sittplats i bussen.
  • Använd säkerhetsbälte för din och dina medresenärers säkerhet.
  • Behåll biljetten/resekortet under hela resan.
  • Signalera i god tid att du vill stiga av genom att trycka på stoppknappen.
  • Låt gärna barnen gå av först. 

Bra att veta A - Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

B

Barn 0-6 år

Betalande vuxen får medföra två barn 0-6 år avgiftsfritt. Detta gäller både om den vuxne har Resekortet period, Resekortet period student, endagskort, eller enkelbiljett. Gäller ej för Resekortet period Barn/Ungdom.

Barnvagn 

Du får ta med barnvagn utan avgift i mån av utrymme. Föraren avgör om utrymme finns. Resenär med barnvagn svarar för dess säkerhet och placering så att den ej blockerar gångar eller utrymningsvägar.  För barnvagn som uppenbart används till annat ändamål än transport av barn ska betalas en avgift som motsvarar en enkelbiljett för cykel.

C

Cykel 

Priset för cykel är detsamma som för Barn/Ungdom. Vid köp i biljettautomat välj cykelbiljett. Observera att biljetten Duo/Familj inte kan användas för att betala för cykel. 

Hopfällbar cykel, små barncyklar utan kedja och microbike räknas som handbagage.
Cyklar ska placeras i särskilt markerat området och förankras med särskild fastsättningsanordning om sådan finns.  

Buss
I Länstrafiken Kronobergs regionbusstrafik får konventionell cykel medföras i mån av plats mot uppvisande av giltig cykelbiljett.

Observera att du inte får medföra cykel i Växjö stadstrafik, regiontrafikens nattrafik, ersättningsbussar vid trafikstörning eller när trafiken körs av taxi.

Segway anses inte vara en cykel och får inte tas med på buss.   

Tåg
I mån av plats får en (1) konventionell cykel (gäller även elcykel) eller ståhjuling (Segway) per resenär tas med på Öresundståg, Pågatåg samt Krösatåg mot uppvisande av giltig cykelbiljett.

I mån av plats får en (1) tandemcykel per resenär tas med på Öresundståg och Pågatåg mot uppvisande av två (2) stycken giltiga cykelbiljetter. På Krösatåg kan inte tandemcykel medföras.

På Öresundstågen mellan stationerna Malmö Hyllie och Tårnby (Danmark) får även varucykel, trehjulig vuxencykel och cykelkärror medtagas i mån av plats mot uppvisande av giltig cykelbiljett. På övriga tågsträckor kan varucykel, trehjulig vuxencykel och cykelkärror inte medtagas.

D

Delbetalning med periodkort

Resa utanför periodkortets giltighetsområde: Resenär med periodkort som ska resa utanför giltighetsområdet för kortet ska betala för enkelbiljett från och med periodkortets sista zon på sträckan. För resa i motsatt riktning erläggs avgift till och med första zonen på kortet.

E

Enkelbiljettens giltighet

En enkelbiljett gäller för resa i en riktning och för de zoner som man betalt för. Biljetten gäller för resan inom giltighetstiden på biljetten.
 

F

Färdbevis 

Du ansvarar själv för att du har rätt och giltigt färdbevis när du reser med bussen eller tåget. 

Förtäring ombord

Mat och dryck får medtagas och förtäras på ett sådant sätt att obehag inte uppstår för andra resenärer och att skada på länstrafikens eller medresenärers egendom inte uppkommer. För sådan skada ansvarar resenären. 
Alkoholhaltiga drycker får inte drickas på bussar, i tåg, i vänthallar eller vid väderskydd.

G

H

Handbagage

Handbagage, väska eller föremål, av skälig storlek som lätt kan bäras av och på fordonet av den resande, får medföras utan kostnad. Handbagage ska förvaras under stol, i knäet, på bagagehylla eller på annan i fordonet anvisad plats, utan olägenhet för annan resenär. Handbagage får inte placeras på sittplatser eller så att utrymningsvägar blockeras. Av säkerhetsskäl får tyngre handbagage, eller handbagage som sticker ut från hyllan, inte placeras på hatthylla.
Hopfällbar cykel, små barncyklar utan cykelkejda samt mikrobike räknas som handbagage.
Handbage som inte får medföras se resevillkoren punkt 6.16.

Hittegods

Här finner du information om Hittegods. 

I

Inspektionskvitto  

Inspektionskvitto visar vilken/vilka produkter du har på ditt Resekort. 
Inspektionskvitto kan fås hos något av våra försäljningsställen, på Kundcenter i Växjö resecentrum, i biljettautomaterna eller på bussen. 
Inspektionskvitto för Resekort period tåg krävs inte. Men om du har Resekort period tåg mellan Alvesta – Lessebo måste du ha ett giltigt inspektionskvitto för att du ska kunna resa med SJ Regionaltåg.

Interrail

Interrailkort gäller ombord på Öresundståg och Krösatågen men inte i annan trafik i Kronobergs län.

J

K

Kontanttillägg

Ett kontanttillägg på 20 kr tillkommer när resenär betalar kontant ombord på bussen. Om du betalar kontant vid köp av enkelbiljett eller laddar/köper Resekort blir tillägget alltid 20 kr. 

L

M

Mobiltelefon och mediaspelare

Mobiltelefon, mediaspelare, radio, musikspelare, musikinstrument, datorer och dylikt får användas så  att varken förare, ombordpersonal eller medresenärer störs eller besväras.

N

Nattstopp

Du som resenär har möjligheten att ensam stiga av mellan två ordinarie hållplatser på befintlig linjesträckning. Du ber om “nattstopp” hos föraren senast vid hållplatsen innan, men allra helst direkt vid påstigning. Avstigning sker endast vid de främre dörrarna i bussen och av en person. Nattstopp gäller mellan 21.00-04.00 i både stads- och regiontrafik. Föraren avgör och stannar endast utmed linjesträckningen, där det är trafiksäkert att stanna.  

O

P

Q

R

Resekort

Resekort är opersonliga och du kan låna ut det. Resekortet period har inga begränsningar i antal resor, du får resa hur mycket du vill under 30 dagar. Kortet gäller för en person per resa. Med reskassa betalar du för din enkelbiljett och får 20 % rabatt mot ordinarie enkelbiljettspris inom Kronoberg.

Resekortet ska medföras under hela resan och är ditt färdbevis.

Skolkortet är personligt och är endast giltigt med innehavarens namn på kortets baksida samt giltig id-handling.
 

Reseguiden

Reseguiden på flera språk
Vår reseguide finns tillgänglig på svenska, engelska, arabiska, somaliska, dari och tigrinja. Du hittar dem på vårt Kundcenter. Du kan också ladda ner dem här nedan.
Engelska
Svenska
Persiska
Somaliska
Arabiska
Tigrinja​

Rökning 

Det är förbjudet att röka på bussen, i tåget, i vänthallar eller vid väderskydd. Gäller även e-cigarett.

S

Sällskapsdjur

Två hundar och andra sällskapsdjur per resenär, som kan tas med utan olägenhet för annan resenär, får tas med vid resa utan kostnad, och ska färdas i avsett och särsklit markerat utrymme i fordonet alternativt enligt personalens anvisningar. Sällskapsdjur ska under resan vara kopplat eller förvaras i för ändamålet avsedd väska eller bur.  Sällskapsdjur får inte placeras på sittplatser. 

Resenär med sällskapsdjur ansvarar för detta, och riskerar att bli avvisad eller nekad påstigning, om sällskapsdjuret bedöms vara störande för annan resenär eller personalen. 

Ledarhund samt servicehund för personlig hjälp åt resande får tas med utan kostnad och, vid behov, färdas med resenär på valfri plats i fordonet.

Vid resa med sällskapsdjur över Öresund se resevillkor punkt 6.30.

Sjukresa med buss och tåg

Buss 
Visa upp din kallelse för chauffören på inresan så åker du utan kostnad. Har du ingen kallelse får du lösa biljett på vanligt sätt och sedan skicka in biljett och besökskvitto till Serviceresor. Om du löser enkelbiljett med kontanter ersätts inte länstrafikens kontanttillägg på 20 kr.

Tåg
Om du åker tåg måste du alltid köpa en biljett innan du går ombord. Skicka sedan din biljett och  besökskvitto till Serviceresor. 

Skicka in besökskvitto och biljett till: Region Kronoberg, Serviceresor, 351 88 Växjö

Följeslagare vid sjukresor
Om vårdtagarens ålder eller medicinska tillstånd motiverar att någon följer med på resan, lämnas ersättning för följeslagarens kostnader för resan enligt vad som gäller för vårdtagaren, men utan avdrag för egenavgift. Vårdgivaren bedömer om det är medicinskt motiverat med följeslagare.

Intyg från vårdgivare vid behov av följeslagare krävs inte:
- för barn t o m utgången av det år barnet fyller 19 år
- för patienter över 75 år

Skolkort

Skolkortet är personligt och är endast giltigt med innehavarens namn på kortets baksida
samt giltig id-handling.
Skolkort gäller normalt för ett läsår, men förekommer även med kortare giltighetstid för t.ex. praktikperioder och sommarskola. Exakt datum anges på kortets försäljningskvitto/inspektionskvitto. Skolkortet gäller även under höst, sport-, påsklov och enstaka lovdagar. Kortet gäller inte under jullovet eller under helgdagar som infaller måndag - fredag. Skolkortet gäller inte i nattrafik. 

Vid felanmälan av skolkort ska föraren slå ut en tariffbiljett ”felanmälan skolkort”. Denna biljett lämnar du på din skola och där får du ett nytt kort. Din skola hjälper dig även om du har tappat ditt skolkort eller om det blivit stulet.

Som ett komplement till skolkortet finns Fritidskortet, läs mer om det här.

 

Student

Resekortet period student

Säkerhet och trygghet

Säkerhet i buss
I varje buss finns säkerhetsutrustning i form av brandsläckare, första förbandslåda, möjlighet att skapa nödutgång med hjälp av hammare, tackluckor kan vara nödutgångar, dörrar går att öppna manuellt vid olyckshändelse. 

För din trygghet finns nattstopp, läs mer >

I de fordon där säkerhetsbälte finns ska dessa användas för din och dina medresenärers säkerhet.

Säkerhet i tåg
I varje tågset finns säkerhetsutrustning i form av brandsläckare, utrustning för evakuering, 

Säkerhetsbälte I de fordon där säkerhetsbälte finns ska dessa användas för din och dina medresenärers säkerhet.

T

Tilläggsavgift

Om du saknar biljett, eller har ogiltig biljett, får du betala den saknade/ogiltiga biljetten samt en tilläggsavgift på 1000 kr vid kontroll.

Tysta kupéer

Tysta kupéer finns på tågen. Här gäller följande regler: mobil ska vara avstängd eller i ljudlöst läge, samtal ska inte föras i tyst kupé, utan i andra delar av tåget, musikspelare, dator och andra mediaspelare ska användas med hörlurar så att ljud inte läcker till omgivningen. Väljer du att resa med barn i tyst kupé, är det ditt ansvar att barnen visar hänsyn. 

U

V

Växelkassa

Vid försäljning av kontantbiljett är föraren inte skyldig att ta emot sedlar med högre valör än 100 kr. Om resenären köper Resekortet period eller reskassa är föraren skyldig att godta sedlar med valör upp till 1000 kronor om kassan så medger.

W

X

Y

Z

Å

Åldersgräns

Kronoberg
I Kronobergs län reser du som barn/ungdom till den dagen du fyller 20 år. Vid tveksamhet om ålder ska legitimation kunna uppvisas annars uttages avgift enligt närmast högre åldersklass.

Danmark
För resor över Öresundsbron till Köpenhamn/Kastrup gäller en annan åldersgräns än i Sverige. I Danmark räknas du som vuxen den dagen du fyllt 16 år och behöver därför en vuxenbiljett mellan Malmö – Köpenhamn.

Återbetalning eller uppdatering av resekort 

Obs! Alla tjänsterna nedan får du hjälp med på Länstrafiken Kronobergs Kundcenter.

Återbetalning av reskassa och Färdtjänstkort kan ske till dödsbo eller till person som flyttar till annan region utanför Sydtaxan, återbetalningen sker då till bankkonto och mot en avgift på 50 kr. Detta görs av Kundcenter.

Kontantbiljett och reskassa återlöses ej. Utfärdat Resekort med period återlöses före giltighetsperiodens start. En expeditionsavgift på 50 kronor tas ut. 

Byte av zoner eller uppdatering till dyrare kort får göras på väntande period utan expeditionsavgift. 

Uppdatering till dyrare kort efter det att man har påbörjat period får göras utan expeditionsavgift, kortets giltighetstid får inte ändras.


Resekort med påbörjad giltighetsperiod återlöses enligt nedan;  

Giltighetsdag Återbetalning i % av kortets värde
1 80%
2 60%
3 50%
4 40%
5 30%
6 20%
7 10%


Återbetalning av Period vid sjukdom
Resenär som p g a sjukdom inte kan utnyttja sitt periodkort har möjlighet att, mot uppvisande av sjukintyg utfärdat av sjukvårdsinrättning, få återbetalning av den delen av perioden som inte kan utnyttjas. Ersättning ges ej för periodkort som trots ansökan om återbetalning använts under giltighetstiden. Ersättningen sätts in på bankkonto. Ansökan om återbetalning hanteras av Länstrafikens kansli.  

Återbetalning av Period vid ändrad linje eller tidtabell

Om vi gör stora ändringar på din linje eller i tidtabellen som väsentligt påverkar ditt dagliga resande så har du rätt till återbetalning av ditt periodkort.

Du får tillbaka det belopp som motsvarar priset för de dagar som är kvar.

Ä

Ö

Övergång

Övergång är tillåten inom biljettens giltighetstid som anges på biljetten eller till första anslutande förbindelse. Vid övergång ska det vara minst tio minuter, mellan buss-buss eller mellan tåg-buss-tåg, för att resan ska omfattas av vår förseningsersättning.
Undantag från denna regel för byte i Emmaboda mellan Öresundståg och Krösatågen. 

Fri övergång gäller inom Växjö stadstrafik i 2 h från det att din resa började. Använder du reskassan på ditt Resekort sköts detta automatiskt när du håller upp kortet mot kortläsaren. Har du köpt en enkelbiljett visar du denna för föraren.