Integritetspolicy Länstrafiken Kronoberg

- för färdtjänst/riksfärdtjänst, sjukresor och
anropsstyrd kollektivtrafik

Innehållsförteckning

 1. Bakgrund

 2. Definitioner

 3. Sammanställning över Behandlingen av dina Personuppgifter

 4. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?

 5. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?

  1. Färdtjänst och riksfärdtjänst

  2. Sjukresor

  3. Anropsstyrd kollektivtrafik

  4. Vetenskapliga och historiska forskningsändamål

  5. Information om våra tjänster

  6. Kundtjänst och service

  7. Efterleva lagkrav

 6. Barns Personuppgifter

 7. Hur länge sparas dina Personuppgifter?

 8. Dina rättigheter

 9. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?

 10. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?

 11. Cookies

 12. Tillsyn och efterlevnad

 13. Tredjepartsvillkor

 14. Ändring av Integritetspolicyn

 15. Hur kommer du i kontakt med oss?

1. Bakgrund

Vi värnar om din integritet. Denna policy (”Integritetspolicy”) har utformats för att medvetandegöra dig om att Region Kronoberg där Länstrafiken Kronoberg är en förvaltning (”Länstrafiken”, ”vi”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt.

Integritetspolicyn beskriver när, hur och varför vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (”Dataskyddsreglerna”).

Integritetspolicyn gäller (i) då Länstrafiken handlägger och beslutar om färdtjänst, riksfärdtjänst och ersättning för sjukresor, (ii) tillhandahåller sina tjänster till dig i samband med beställning av färdtjänst/riksfärdtjänst, sjukresor och anropsstyrd kollektivtrafik, (iii) när vi lämnar information till dig avseende våra tjänster, (iv) för vetenskapliga och historiska forskningsändamål, samt (v) vid förfrågningar eller övrig kontakt med oss via e-post eller telefon.

Region Kronoberg, org. nr 232100-0065, 351 88 Växjö, där Länstrafiken är en förvaltning, är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som sker i enlighet med denna Integritetspolicy.

2. Definitioner

I denna Integritetspolicy avser begreppet ”personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer och IP-adress (”Personuppgifter”).

I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy (”Behandling”).

3. Sammanställning över Behandlingen av dina Personuppgifter

Nedan följer en sammanställning över den Behandling av Personuppgifter vi utför. Vi beskriver även Behandlingen utförligt i punkt 4, 5 och 7 i denna Integritetspolicy.

Ändamål

 

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

För att kunna handlägga, besluta och tillhandahålla färdtjänst och riksfärdtjänst.

 • För- och efternamn
 • Adress
 • Folkbokföringskommun
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kundnummer
 • Uppgift om hälsotillstånd såsom sjukdom/funktionsnedsättning
 • För- och efternamn, telefonnummer och e-postadress på ledsagare, anhörig, ombud eller personal
 • För- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress samt personnummer på god man/förvaltare

Personuppgifterna är nödvändiga som ett led i utövande av myndighetsutövning.

 

Allmänt intresse.

Ärenden rensas efter 2-3 år.

 

 

För att kunna tillhandahålla sjukresor samt handlägga och besluta om ersättning för sjukresor.

 • För- och efternamn
 • Adress
 • Folkbokföringskommun
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kundnummer
 • Uppgift om hälsotillstånd såsom sjukdom/funktionsnedsättning
 • För- och efternamn samt personnummer på vårdnadshavare för barn.

Personuppgifterna är nödvändiga som ett led i utövande av myndighetsutövning.

 

Allmänt intresse.

 

Ärenden rensas efter 2-3 år.

 

För att kunna tillhandahålla anropsstyrd kollektivtrafik.

 • För- och efternamn
 • Adress
 • Folkbokföringskommun
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Kundnummer

Fullgörande av avtal.

 

 

Ärenden rensas efter

2-3 år.

För vetenskapliga och historiska forskningsändamål.

 • För- och efternamn
 • Adress
 • Folkbokföringskommun
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Uppgift om hälsotillstånd såsom sjukdom/funktionsnedsättning
 • För- och efternamn, telefonnummer och e-postadress på ledsagare, anhörig, ombud eller personal
 • För- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress samt personnummer på god man/förvaltare

Allmänt intresse.

Lagras på obestämd tid.

För att kunna lämna information till dig om våra tjänster.

 • För- och efternamn
 • Adress
 • Personnummer

 

Allmänt intresse.

 

Så länge du nyttjar de tjänster som omfattas av denna Integritetspolicy.

För att tillhandahålla kundtjänst och service.

 • För- och efternamn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Kundnummer
 • Uppgift om hälsotillstånd såsom sjukdom/funktionsnedsättning
 • Kontaktuppgifter till eventuell kontaktperson
 • Bankkontonummer
 • Uppgifter om eventuellt köp och/eller klagomål
 • Korrespondens 
 • IP-adress och information om din användning på Webbplatsen.

Allmänt intresse.

 

 

Beroende på vad ärendet gäller, 2–36 månader efter att ditt ärende är avslutat.

För att efterleva lagkrav, såsom Lag (1997:614) om kommunal redovisning eller Arkivlagen (1990:782).

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Betalningshistorik
 • Korrespondens
 • Uppgift om hälsotillstånd såsom sjukdom/funktionsnedsätt-ning
 • För- och efternamn, telefonnummer och e-postadress på ledsagare, anhörig, ombud eller personal
 • Uppgifter om köp och eventuellt klagomål

Rättslig förpliktelse.

Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt lag.

4. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?

Länstrafiken Behandlar dina Personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen sker
Behandlingen i syfte att:

 • Handlägga och besluta om färdtjänst, riksfärdtjänst och ersättning för sjukresor;
 • Tillhandahålla och administrera tjänster till dig i samband med köp och beställning av färdtjänst/riksfärdtjänst, sjukresor och anropsstyrd kollektivtrafik;
 • Möjliggöra allmän kundvård (kvalitetsarbete, statistik, marknads- och kundanalys samt affärsutveckling) och kundservice, t.ex. när du kontaktar vår kundtjänst via e-post, telefon eller via formulär på vår Webbplats;
 • För vetenskapliga och historiska forskningsändamål;
 • Lämna information och marknadsföring per post avseende våra tjänster;
 • Förhindra bedrägerier och riskhantering; och
 • Följa tillämplig lagstiftning.

 

Vi Behandlar endast de Personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vilka Personuppgifter vi samlar in om dig beror bland annat på vilken eller vilka av våra tjänster vi tillhandahåller till dig.

 

Utöver de Personuppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in vid tillhandahållandet av våra tjänster, kan vi också komma att samla in Personuppgifter från tredje part. Dessa tredje parter varierar från tid till annan men inkluderar bland annat leverantörer av adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter när vi dels ska bedöma om Region Kronoberg har en skyldighet att bekosta sjukresa och dels om det ankommer på oss att handlägga och besluta om färdtjänst och riksfärdtjänst, vilket beror på vilken kommun personen i fråga är folkbokförd inom.

 

"När du blir ombedd att lämna Personuppgifter till oss kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en viss tjänst, kan det leda till att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster till dig.

5. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund

Nedan angivna personuppgifter Behandlas av oss, för ändamål som framgår av punkt 4 ovan.

 1. FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

De Personuppgifter vi Behandlar för att handlägga, besluta och tillhandahålla
färdtjänst och
riksfärdtjänst är:

 1. För- och efternamn;
 2. Adress;
 3. Folkbokföringskommun;
 4. Personnummer;
 5. Telefonnummer;
 6. E-postadress;
 7. Uppgift om hälsotillstånd såsom sjukdom/funktionsnedsättning;
 8. För- och efternamn, telefonnummer och e-postadress på ledsagare, anhörig, ombud eller personal; och
 9. För- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress samt personnummer på god man/förvaltare.

 

Behandlingen av Personuppgifter är nödvändig för att Länstrafiken dels ska kunna handlägga och besluta om färdtjänst och riksfärdtjänst och dels för att tillhandahålla och administrera tjänster till dig i samband med köp och beställning. Den lagliga grunden för Behandling av dina Personuppgifter i samband med handläggning och beslut av färdtjänst och riksfärdtjänst är för att Behandlingen är nödvändigt för att vi ska kunna utföra den myndighetsutövning som ankommer på oss. Samma lagliga grund används för att Behandla dina Personuppgifter i samband med att vi tillhandahåller och administrerar tjänster till dig i samband med köp och beställning av färdtjänst, medan den lagliga grunden för att Behandla dina Personuppgifter vid tillhandahållande och administration av tjänster i samband med köp och beställning av riksfärdtjänst baseras på den lagliga grunden om allmänt intresse.

 1. SJUKRESOR

De Personuppgifter vi Behandlar för att tillhandahålla sjukresor samt handlägga och besluta om ersättning för sjukresa är:

 1. För- och efternamn;
 2. Adress;
 3. Folkbokföringskommun;
 4. Personnummer;
 5. Telefonnummer;
 6. E-postadress;
 7. Uppgift om hälsotillstånd såsom sjukdom/funktionsnedsättning; och
 8. För- och efternamn samt personnummer på vårdnadshavare för barn.

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att Länstrafiken ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster till dig i samband med köp och beställning. Vi baserar vår Behandling av dina Personuppgifter på den lagliga grunden om allmänt intresse av tillhandahållande av sjukresor medan den lagliga grunden för Behandling av dina Personuppgifter i samband med handläggning och beslut om ersättning för sjukresor är för att Behandlingen är nödvändigt för att vi ska kunna utföra den myndighetsutövning som ankommer på oss.

 1. ANROPSSTYRD KOLLEKTIVTRAFIK

De Personuppgifter vi Behandlar för att tillhandahålla anropsstyrd kollektivtrafik är:

 1. För- och efternamn;
 2. Adress;
 3. Folkbokföringskommun;
 4. Personnummer;
 5. Telefonnummer;

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att Länstrafiken ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster till dig i samband med köp och beställning och därmed fullgöra avtalet med dig.

 1. VETENSKAPLIGA OCH HISTORISKA FORSKNINGSÄNDAMÅL

De Personuppgifter vi Behandlar för vetenskapliga och historiska forskningsändamål är:

 1. För- och efternamn;
 2. Adress;
 3. Folkbokföringskommun;
 4. Personnummer;
 5. Telefonnummer;
 6. E-postadress;
 7. Uppgift om hälsotillstånd såsom sjukdom/funktionsnedsättning;
 8. För- och efternamn, telefonnummer och e-postadress på ledsagare, anhörig, ombud eller personal; och
 9. För- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress samt personnummer på god man/förvaltare.

Behandlingen av Personuppgifter är nödvändig för att Länstrafiken ska kunna säkerställa att framtida forskning kan utföras. Behandlingen av dina Personuppgifter görs med stöd i den lagliga grunden om allmänt intresse, detta då Länstrafiken har en skyldighet enligt tidigare fattat politiskt beslut samt med stöd av lagstiftning gällande arkivering, att bevara vissa Personuppgifter för sådana ändamål.

 1. INFORMATION OM VÅRA TJÄNSTER

De Personuppgifter vi Behandlar för att marknadsföra våra tjänster till dig är:

 1. För- och efternamn;
 2. Adress; och
 3. Personnummer.

Vi kan komma att skicka information om våra tjänster via brev till dig. Denna Behandling av dina Personuppgifter görs med stöd i den lagliga grunden om allmänt intresse, detta då Länstrafiken har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, anropsstyrd kollektivtrafik samt allmän kollektivtrafik och tillse att information om våra tjänster och dess användning når ut till allmänheten.

Du har alltid rätt att skriftligen kontakta oss om du inte önskar motta marknadsföring.

 1. KUNDTJÄNST OCH SERVICE

De Personuppgifter vi Behandlar då du kommunicerar med oss är:

 1. För- och efternamn;
 2. Adress;
 3. E-postadress;
 4. Telefonnummer;
 5. Personnummer;
 6. Kundnummer;
 7. Uppgift om hälsotillstånd såsom sjukdom/funktionsnedsättning;
 8. Kontaktuppgifter till eventuell kontaktperson;
 9. Bankkontonummer;
 10. Uppgifter om eventuellt köp och/eller klagomål;
 11. Korrespondens; och 
 12. IP-adress och information om din användning på Webbplatsen.

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att Länstrafiken ska kunna tillhandahålla en god service och god kundvård via vår kundtjänst och för att kunna utreda eventuella klagomål, hantera förseningsersättningsärenden och svara på allmänna frågor om de tjänster vi tillhandahåller. Behandling av dina Personuppgifter sker på den lagliga grunden om allmänt intresse av att tillhandahålla information och kundservice till de som nyttjar våra tjänster.

 

 1. EFTERLEVA LAGKRAV

Vissa av de Personuppgifter som Länstrafiken samlar in Behandlas för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt tillämplig lag, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan till exempel avse krav som följer av Lag (1997:614) om kommunal redovisning, Arkivlagen (1990:782) och Arkivförordningen (1991:446).Personuppgifter som Behandlas för att Länstrafiken ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser är normalt sett:

 1. För- och efternamn;
 2. Personnummer;
 3. Telefonnummer;
 4. E-postadress;
 5. Betalningshistorik;
 6. Korrespondens;
 7. Uppgift om hälsotillstånd såsom sjukdom/funktionsnedsättning;
 8. För- och efternamn, telefonnummer och e-postadress på ledsagare, anhörig, ombud eller

    personal; och

 1. Uppgifter om eventuellt köp, t.ex. vilken tjänst du har köpt och eventuella klagomål på    
     tjänsten.

6. Barns Personuppgifter

Länstrafiken samlar inte avsiktligt in Personuppgifter från barn under 16 år om inte denna Behandling föregåtts av vårdnadshavarens godkännande. Om vi upptäcker att ett barn under 16 år har givit oss Personuppgifter utan vårdnadshavarens godkännande, raderar vi omedelbart dessa. Om du blir medveten om att ett barn har tillhandahållit sina Personuppgifter till oss utan samtycke från vårdnadshavare, vänligen kontakta oss så att vi kan vidta nödvändiga åtgärder.

7. Hur länge sparas dina Personuppgifter?

Dina Personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som Personuppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi Behandlar dina Personuppgifter så länge som det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, dvs. tillhandahålla tjänster till dig, fakturera för tjänsterna, omboka resor och hantera klagomål m.m.

Personuppgifter som vi Behandlar för att kunna handlägga, besluta och tillhandahålla tjänster inom färdtjänst och riksfärdtjänst, vid tillhandahållande av sjukresor, vid handläggning och beslut om ersättning för sjukresa samt vid tillhandahållande av anropsstyrd kollektivtrafik, lagras i 2-3 år.

Personuppgifter som lämnas till oss när vi tillhandahåller kundtjänst och service Behandlas under varierande tid, beroende på vad ärendet gäller. Personuppgifterna lagras i 2-36 månader efter att ditt ärende hos oss är avslutat.

Personuppgifter som Behandlas för att informera dig om våra tjänster, sparas så länge som du nyttjar de tjänster som omfattas av denna Integritetspolicy.

Personuppgifter som Behandlas för vetenskapliga och historiska forskningsändamål, sparas i enlighet med Trafiknämndens beslut från år 2014 (Dokumenthantering och gallringsplan för färdtjänst och riksfärdtjänst Dnr. 07/0145).

 

För att möjliggöra för Länstrafiken att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av tillämplig lag eller för att kunna bevaka våra rättsliga intressen kan vi komma att spara Personuppgifterna under en längre tid. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.

8. Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den Behandling av dina Personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Kontaktinformation till oss hittar du i slutet av denna Integritetspolicy.

 

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den Behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter vi Behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina Personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits. För att säkerställa din identitet vid en förfrågan från dig kan vi komma att begära ytterligare information från dig.

 

Rätt till rättelse

Huvudansvaret för att de Personuppgifter vi Behandlar är korrekta åvilar Länstrafiken såsom personuppgiftsansvarig. Om du meddelar oss att de Personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi snarast att rätta, blockera eller radera sådana Personuppgifter.

 

Rätt till radering

Du har rätt att begära att Länstrafiken, utan onödigt dröjsmål, raderar dina Personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:

 1. om Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för,
 2. om du återkallat ditt samtycke och Behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund,
 3. om Behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina Personuppgifter behandlas för detta ändamål,
 4. om du motsätter dig Behandling av Personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt,
 5. om dina Personuppgifter inte har Behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna, eller
 6. om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina Personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. redovisning, bokföring och arkivering. Om vissa Personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer vi att tillse att Personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften.

 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att Länstrafiken tillfälligt ska begränsa Behandlingen av dina Personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall:

 1. om du anser att de Personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse,
 2. när den Behandling som utförs av dina Personuppgifter inte är förenlig med reglerna i Dataskyddsreglerna men du ändå inte vill att dina Personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas, och
 3. när vi inte längre behöver dina Personuppgifter för ändamålen med vår Behandling men då du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om du har invänt mot Behandlingen av dina Personuppgifter får användningen av Personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina Personuppgifter kommer Länstrafiken endast att lagra dina Personuppgifter och vid ytterligare Behandling inhämta ditt samtycke.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att, för det fall vi Behandlar dina Personuppgifter med ditt samtycke eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga Personuppgifter som vi har om dig och som Behandlas på ett automatiserat sätt, i ett maskinläsbart format, vilket t.ex. kan vara en Excelfil eller en CSV-fil. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot vår Behandling av dina Personuppgifter om Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Länstrafiken kommer i dessa fall be dig specificera vilken Behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon Behandling kommer vi endast att fortsätta med Behandlingen av dina Personuppgifter om det finns berättigade skäl till Behandlingen som väger tyngre än dina intressen.  

9. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?

För att tillhandahålla vissa av våra tjänster anlitar vi utvalda tredje parter. Det medför att vi delar en del av de Personuppgifter som vi samlat in om dig med dessa, t.ex. till Länstrafikens samarbetspartners och andra som tillhandahåller tjänster till Länstrafiken. Länstrafiken vidtar i samband med sådan delning eller överföring av dina Personuppgifter tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Dessa utvalda tredje parter kommer endast att Behandla dina Personuppgifter på sätt som följer av denna Integritetspolicy och för att uppfylla något eller några av de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Länstrafiken ansvarar gentemot dig att dessa tredje parter Behandlar dina Personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.

Länstrafiken kan komma att överföra dina Personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Länstrafikens leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om Personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Länstrafiken vidta åtgärder för att se till att Personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra Personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Vi kommer att lämna ut dina Personuppgifter om det krävs enligt lag t.ex. till försäkringskassan och polis eller om vi anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter och/eller för att åtlyda ett domstolsbeslut eller följa utslaget i en rättsförhandling eller rättslig process. Vi kommer dock att göra vad vi kan för att se till att dina Personuppgifter även i fortsättningen är skyddade.

Länstrafiken kommer inte såsom verksamheten bedrivs i dagsläget att sälja dina Personuppgifter till tredje part om vi inte först fått ditt godkännande. Dock kan vi, för det fall att Länstrafiken beslutar att sälja, köpa, gå samman med annat bolag eller annan organisation, eller på annat sätt omorganisera affärsverksamheten, överföra dina Personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras eventuella rådgivare.

10. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för hackerangrepp etc., vidtar Länstrafiken en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. Länstrafiken vidtar även åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. Länstrafiken tillser att åtkomst till dina Personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullgörandet av sina arbetsuppgifter samt att de iakttar konfidentialitet enligt Länstrafikens tillämpliga policys och rutiner.

11. Cookies

Vi använder oss av cookies på Webbplatsen. Du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår Cookie Policy.

12. Tillsyn och efterlevnad

Om du är missnöjd med hur dina Personuppgifter har Behandlats eller anser att dina Personuppgifter har Behandlats i strid med Dataskyddsreglerna kan du i första hand kontakta vårt dataskyddsombud. Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud hittar du i slutet av denna Integritetspolicy. Du kan också lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, för närvarande Datainspektionen. Du finner mer information om hur du kan göra detta på www.datainspektionen.se.

Länstrafiken utvärderar årligen denna Integritetspolicy.

13. Tredjepartsvillkor

Länstrafikens tjänster kan i vissa fall vara föremål för tredje parts villkor. Länstrafiken är inte ansvarig för sådana tredje parters användning av dina Personuppgifter då dessa är ensamt personuppgiftsansvariga och svarar för Behandlingen av dina Personuppgifter. Således är det viktigt att du beaktar och läser igenom de villkor som gäller hos tredje part, vilket kan aktualiseras exempelvis om det finns en länk på Webbplatsen som länkar till andra webbplatser.

14. Ändring av Integritetspolicyn

Länstrafiken förbehåller sig rätten att ändra i denna Integritetspolicy när vi bedömer att detta är nödvändigt för att uppfylla tillämplig lag. Sådana ändringar är framförallt påkallade vid eventuella lagändringar, med anledning av uttalanden från tillsynsmyndighet eller andra organ som utger yttranden med anledning av Dataskyddsreglerna. Vidare kommer denna Integritetspolicy att uppdateras när det behövs med anledning av ändringar i vår verksamhet.

Om Länstrafiken vidtar större ändringar i denna Integritetspolicy eller ändringar gällande hur vi Behandlar dina Personuppgifter, informeras du om detta innan ändringen börjar gälla.

15. Hur kommer du i kontakt med oss?

Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy eller gällande Behandling av dina Personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med Integritetspolicyn eller om du vill anmäla överträdelse av denna Integritetspolicy m.m. är du välkommen att kontakta oss.

Region Kronoberg,

Länstrafiken,

org. nr 232100-0065

 

Besöksadress:
Nygatan 20,

352 31 Växjö

 

Dataskyddsombud:

E-post: dataskyddsombud@kronoberg.se

Tel:nr: 0470-58 80 00

 

Postadress:

Region Kronoberg,

Dataskyddsombud,

351 88 Växjö

Denna Integritetspolicy publicerades 2018-05-30