Vad är riksfärdtjänst?


Riksfärdtjänst är en kostnadsersättning för dig, som på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning, måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

För att kunna resa med riksfärdtjänst behöver du ansöka och bli beviljad tillstånd till riksfärdtjänst. Du gör en ansökan för varje resmål.

Kraven för riksfärdtjänst är:

  • Din funktionsnedsättning är stor och varaktig (minst sex månader) och gör att du behöver resa på ett särskilt kostsamt sätt.
  • Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.
  • Resan görs inom Sverige, från en kommun till en annan kommun.
  • Resan bekostas inte av någon annan anledning av det allmänna.

Riksfärdtjänstresor ska alltid ske med billigaste färdsätt i förhållande till din möjlighet att genomföra resan. Att resa med allmänna kommunikationer är generellt sett det billigaste alternativet. Därför görs alltid en utredning utifrån hur det skulle vara för dig att åka med de allmänna kommunikationerna.


Du som behöver hjälp under resans gång kan bli beviljad ledsagare. Ledsagarens reskostnad ersätts helt men du ansvarar själv för att ordna någon som kan vara ledsagare.


Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst.